Home Page

Icon   PESTERIJEN VERZIEKEN SFEER IN BEDRIJF
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

BRUSSEL - Volgens een Zweeds onderzoek heeft jaarlijks 3,5 procent van de arbeidspopulatie te lijden van mobbing of pesterijen op het werk. Het gaat dan om 350.000 personeelsleden. Dat kost niet alleen vele slapeloze nachten aan de zondebokken, maar volgens hetzelfde onderzoek ook 81 miljard frank aan produktie-uitval. De gegevens staan in het jongste nummer van Arbeidsomstandigheden.

Pesten op school is een fenomeen dat de voorbije jaren in ruime mate de aandacht trok van beleidsmensen, direkties, onderzoekers en media. Maar ook pestkoppen worden groot en gaan werken. Het was dus te verwachten dat sommige van die treiteraars hun destruktieve aktiviteiten op de werkvloer zouden voortzetten. De aandacht voor dat fenomeen is evenwel nog vrij beperkt, zeker in België.
In Nederland groeit de belangstelling wel. Dat blijkt onder meer uit een artikel van Sanne Rodenburg in het tijdschrift Arbeidsomstandigheden, een uitgave van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden. De auteur werkt als trainer-adviseur bij het ontwikkelingsbureau Knijf/Nauta in Bussum.
In Angelsaksische landen wordt de term mobbing gebruikt om het pesten op het werk te beschrijven. De term is ontleend aan het Engelse woord voor maffia ,mob' en de treitermetoden die deze organizatie gebruikt. ,,Het gaat hierbij om een grote en anonieme groep die zich bezig houdt met het lastig vallen van anderen. Maar de term is ook bruikbaar als het gaat om één persoon die het op een ander voorzien heeft'', schrijft Rodenburg. De auteur beschrijft 45 handelingen die als pesten op het werk worden beschouwd. Deze snode handelingen deelt hij op in drie groepen. De eerste kategorie heeft te maken met ,,kommunikatie''. Een voorbeeld van dat type getreiter is dat de kollega's het zogenaamde zwarte schaap volledig negeren en laten wegkwijnen. Een andere handeling is het beoefenen van telefoonterreur of het bekritizeren van het privé-leven van het slachtoffer.

Roddelen

De tweede groep handelingen doet zich voor tussen de plaaggeesten, maar gaan over de gepeste. ,,Voorbeelden zijn roddelen, beledigen of het in het openbaar belachelijk maken van bij voorbeeld lichamelijke gebreken.'' Rodenburg schrijft dat de derde soort handelingen gerop ericht is om de arbeidsinzet van het slachtoffer te manipuleren. Om hem of haar zinloze of gevaarlijke arbeidstaken te geven.
Hij onderscheidt verder drie fazen in het mobben. Jaloezie, naijver, konkurrentie tussen kollega's zijn mogelijke aanleidingen voor de start van een lastercampagne. Daarna gebeurt het eigenlijke mobben of bespotten, gevolgd door het aankaarten bij het management van het zwarte schaap. ,,Het gevolg van dat laatste is dat het slachtoffer een officieel geval wordt'', schrijft Rodenburg.
Het valt hem daarbij op dat de bedrijfsleiding vaak de vooroordelen van de kollega's over het zwakke slachtoffer overneemt. De laatste faze kenmerkt zich door de uitstoting van de gepeste. Hij krijgt geen of onbevredigende taken, moet voor lange tijd in ziekteverlof enz. ,,Het eindresultaat kan zijn dat het mikpunt van de treiterijen ontslag neemt of ontslagen wordt.''
Volgens Rodenburg is de kans op pesten groter in tijden van recessie of ekonomische stagnatie. ,,In de top van een organizatie speelt zich dan een zogenaamd afrekengedrag af. Groepen binnen een onderneming vertonen de neiging om bedreigingen van buitenaf intern af te reageren.''
Omdat grote en kleine plagerijen voor niemand goed zijn, kunnen ze dus maar beter voorkomen worden. Rodenburg stelt onder meer om nieuwe werknemers beter ,,in te leiden'' op hun nieuwe werkplek. Wekelijks gespreksronden met de nieuwe en oude kollega's kunnen frikties voorkomen. Hij stelt ook voor dat in het arbeidskontrakt een clausule wordt ingevoerd die bepaalt hoe de werkgever zal bemiddelen bij grote konflikten.
Omdat niet alles kan worden voorkomen, pleit de auteur voor een efficiënte klachtenregeling. Openheid, toegankelijkheid, hulp en begeleiding van het slachtoffer zijn volgens hem noodzakelijke voorwaarden. ,,Het spreekt vanzelf dat die regeling volledig gedragen moet worden door de bedrijfsleiding.''

Bron: De Standaard


Terug


Laatst bijgewerkt d.d. 14-10-2020