Home Page

Icon   STATISTIEKEN OVER PESTEN
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Er is al redelijk wat onderzoek gedaan om pestgedrag op scholen en op de werkvloer in kaart te brengen. Hieronder volgt een lijst met de belangrijkste cijfermatige bevindingen.


PESTEN OP SCHOOL IN NEDERLAND

Vele Nederlandse schoolkinderen worden één keer per week of vaker gepest: Basisonderwijs: ruim 115.000 van de ongeveer anderhalf miljoen kinderen (8%) Voortgezet onderwijs: ruim 18.000 van de ongeveer 900.000 kinderen (2%)
bron: T. Mooij, 1992, Pesten in het Onderwijs

De Onderwijstelefoon noteerde in de eerste dertien maanden van zijn bestaan 1.418 gesprekken met leerlingen. Een kwart daarvan ging over geweld op school; het grootste deel van die klachten had weer betrekking op pesten.

Gemiddeld één op de twintig leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs gaat gebukt onder treiterijen.
bron: Universitair docent L. Torenvliet, Criminologisch Instituut, verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden

Pestende kinderen lopen een vier keer zo grote kans om later in het criminele circuit terecht te komen.

Basisschool 23% wordt gepest 20% pest zelf
Voortgezet onderwijs 6% wordt gepest 16% pest zelf
Er is ook nog een groep (vijf procent) die zowel pest als gepest wordt. Van de pestkoppen belandt een vijfde deel later op het criminele pad
bron: een onderzoek van de Katholieke Universiteit in Nijmegen

PESTEN OP SCHOOL IN VLAANDEREN

Basisschool 23% wordt regelmatig gepest 16% pest regelmatig zelf
Secundair onderwijs 15% wordt regelmatig gepest 12% pest regelmatig zelf
bron: een onderzoek van de Universiteit Gent bij 10.000 leerlingen tussen de 10 en 16 jaar

Eén op de drie kleuterleiders in Vlaanderen werd de afgelopen jaren (veel) meer geconfronteerd met pestende kleuters dan voorheen.
bron: een onderzoek van de Universiteit Gent bij 10.000 leerlingen tussen de 10 en 16 jaar

In Vlaanderen signaleert zo'n 60% van de leerkrachten pesterijen door collega's gericht tegen medecollega's op school. Voor 35% is dat niets nieuws: het heeft blijkbaar altijd bestaan. 15% zegt dat de pesterijen onder elkaar de jongste vijf jaar (sterk) zijn toegenomen, 11% zegt dat ze zijn verminderd. Goed 40 % ziet geen pestende collega's om zich heen.
bron: een onderzoek van de Universiteit Gent bij 10.000 leerlingen tussen de 10 en 16 jaar

Zestig procent van de leraren in Vlaanderen signaleert dat leerlingen het op hen voorzien hebben. Eénderde van hen zegt dat dit de afgelopen vijf jaar (sterk) is toegenomen. Ook hier zijn de uitschieters in de hoogste jaren van het lager onderwijs de eerste jaren secundair onderwijs.
bron: een onderzoek van de Universiteit Gent bij 10.000 leerlingen tussen de 10 en 16 jaar

80% van de docenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen merkt op dat tussen studenten nog stevig wordt gepest, zij het minder dan elders. Eén vierde van hen signaleert een (sterke) stijging. 70% wordt geconfronteerd met studenten die docenten proberen te pesten. Al zijn er op dit vlak meer docenten die dat verschijnsel zien afnemen (16%) dan toenemen (14%).
bron: een onderzoek van de Universiteit Gent bij 10.000 leerlingen tussen de 10 en 16 jaar

Slechts 14% van de leerkrachten in Vlaanderen heeft in zijn carrière ooit een geval van kindermishandeling opgemerkt.
bron: een onderzoek van de Universiteit Gent bij 10.000 leerlingen tussen de 10 en 16 jaar


PESTEN OP SCHOOL IN HET BUITENLAND

Pestkoppen doen het cognitief vaak goed. Emotioneel scoren zij echter laag.
bron: Britse psycholoog Jon Sutton die kinderen bepaalde testen liet maken

Een anti-pestcampagne in Noorwegen van een jaar of tien geleden deed pesterijen met ongeveer met de helft afnemen.

In Noorwegen en Zweden heeft naar schatting heeft 1 op de 7 kinderen te maken met pesten. 7% als pester, 9% als slachtoffer, en 17% van die 9% slachtoffers pestte ook weer anderen. Hoe hoger de leeftijd van de kinderen, hoe lager het aantal slachtoffers, maar het aantal pesters blijft gelijk. Dat kan verklaard worden uit het feit dat jonge kinderen vaak gepest worden door oudere kinderen en hoe ouder de kinderen worden, hoe minder nog oudere kinder er op de school overblijven om door gepest te worden. Ook kan het zijn dat kinderen leren hoe pesterijen te ontwijken of er een halt aan toe te roepen. Verder blijkt dat bij het ouder worden van kinderen de pesterijen zich verplaatsen van het schoolplein naar de gang en de klas. Ook verandert de vorm: van direct naar meer subtiel.
bron: de grootschalige onderzoeken van Olweus in Noorwegen en Zweden in 1994, waar meer dan 170.000 leerlingen aan basis- en middelbare scholen aan meededen


PESTEN OP HET WERK

36 procent van alle werknemers in Nederland heeft op het werk te maken met geweld en agressie. Het gaat dan in de meeste gevallen om verbaal geweld. Daarnaast wordt één op de tien mensen op het werk seksueel geïntimideerd en 16% gepest.
bron: een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken (juli 2000)

In Nederland wordt een half miljoen werknemers op het werk wordt gepest.
bron: een onderzoek in opdracht van de FNV

Drie op de tien Nederlandse werknemers worden gepest, één zelfs in ernstige mate.
bron: een vooronderzoek van Adrienne Hubert en Herman Steensma, sociale- en organisatiepsychologen van de Rijksuniversiteit Leiden

Duitse bedrijven besteden ieder jaar gemiddeld 65 duizend gulden per slachtoffer van pestgedrag. De prestaties van zowel daders als slachtoffers worden slechter als gevolg van terreur op de werkplek. Bovendien moeten leidinggevenden hun kostbare tijd aan deze situatie besteden. Slachtoffers melden zich veel vaker dan gewoonlijk ziek.
bron: organisatieadviseur Henry WalterTerug


Laatst bijgewerkt d.d. 03-06-2000