Home Page

Icon   SCHOLEN IN MOERDIJK MOETEN OVER VERTROUWENS-
       PERSOON BESCHIKKEN

Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

ZEVENBERGEN - De scholen voor het openbaar onderwijs in de gemeente Moerdijk moeten met ingang van het nieuwe schooljaar beschikken over een contact- en een vertrouwenspersoon. Ouders en leerlingen kunnen dan met klachten bij deze personen terecht.
Dat laat de gemeente Moerdijk, nu nog het schoolbestuur van de scholen voor openbaar onderwijs, weten. Het is in eerste instantie de bedoeling dat klachten over gedragingen van leraren of anderen die aan de school verbonden zijn, in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding worden afgehandeld. Daarbij kan het gaan om seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. Gebeurt dat niet naar tevredenheid van de klager, dan kan deze vanaf het nieuwe schoolseizoen naar de aan de school verbonden contactpersoon stappen. Die kan de klager weer verwijzen naar de vertrouwenspersoon, die onafhankelijk is, dat wil zeggen niet aan de school aangesteld.
De vertrouwenspersoon probeert opnieuw of het probleem in onderling overleg kan worden opgelost. Lukt dat niet, dan adviseert hij of zij over te nemen stappen en verwijst bijvoorbeeld door naar de klachtencommissie.
Moerdijk zoekt aansluiting bij de landelijke klachtencommissie voor het basis- en openbaar algemeen bijzonder voortgezet onderwijs die ook met ingang van het nieuwe schooljaar van start gaat. Die commissie zal bestaan uit mensen die ervaring hebben met de behandeling van klachten. Dat betekent dat de Moerdijkse scholen zelf geen klachtencommissie in het leven hoeven te roepen.
Het schoolbestuur moet nu alleen voor elk van de scholen een contact- en vertrouwenspersoon aanwijzen. Daartoe worden zogenoemde benoemingsadviescommissies ingesteld, waarin ouders, personeel en het schoolbestuur zitting zullen hebben.
Deze maatregelen zijn een uitvloeisel van de nieuwe Kwaliteitswet die op 1 augustus van dit jaar van kracht wordt. Die wet schrijft voor dat ouders en leerlingen klachten moeten kunnen indienen.

Bron: De Stem


Terug