Home Page

Icon   OFFENSIEF TEGEN GEWELD OP SCHOOL
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

AMSTERDAM - De grote en middelgrote gemeenten nemen vergaande maatregelen tegen het toenemend geweld op middelbare scholen.
Gemeentebesturen, politie, justitie, openbaar ministerie en schoolbesturen hebben inmiddels harde afspraken gemaakt om het wapenbezit op de scholen terug te dringen, het drugs- en alcoholgebruik in te perken en diverse vormen van criminaliteit als vandalisme, diefstal en (seksuele) intimidatie te voorkomen.
Eventuele strafbare feiten zullen door politie en openbaar ministerie met voorrang worden afgehandeld.
Inmiddels zijn door tientallen middelbare scholen in ondermeer Amsterdam, Rotterdam, Deventer, Arnhem en de Flevopolder schoolgebonden veiligheids- en zorgplannen ontwikkeld.
Zo controleert de politie in de hoofdstad, samen met een leerkracht, steekproefsgewijs twee keer per jaar de kluisjes van leerlingen op verboden wapens. Volgens politiewoordvoerder Klaas Wilting worden regelmatig steekwapens aangetroffen. "In dat geval wordt de betreffende leerling door een agent in burger aangehouden en kan hij of zij rekenen op een fikse alternatieve straf." Volgens Wilting werkt deze methode zeer preventief.
Ook in Rotterdam worden de kluisjes in de scholen doorgelicht op de mogelijke aanwezigheid van wapens. Directe aanleiding tot deze maatregel vormde een onderzoek waaruit bleek dat een op de vier leerlingen in Rotterdam-Zuid binnen de schoolmuren regelmatig een wapen (stiletto, traangas) bij zich draagt.

Contactpersoon
Verder kunnen tientallen scholen in ons land inmiddels beschikken over een vaste contactpersoon bij de politie, die regelmatig langskomt. Deze functionaris informeert de leerlingen, leerkrachten en de ouders gevraagd en ongevraagd over de meest voorkomende problemen. Bovendien houdt de agent(e) toezicht in de school en de directe omgeving. Zonodig worden fysieke maatregelen getroffen ter bevordering van de veiligheid in en rond het gebouw.
Ook het tussenuren- en schoolverzuimbeleid krijgt ruime aandacht in de veiligheidsplannen die recentelijk zijn ontwikkeld.

Sociaal team
Tot het uiterste zal worden geprobeerd leerlingen die problemen veroorzaken 'binnen de school' te houden, desnoods door middel van inschakeling van een sociaal team. De scholen hebben daartoe een inspanningsverplichting, zo blijkt uit de convenanten die onlangs zijn afgesloten.
Uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat een school 'méér moet zijn dan een plek waar uitsluitend wordt geleerd'. "Er moet ook ruimte zijn voor sociale en creatieve ontwikkeling van het kind, dit is alleen mogelijk in een veilige en beschermde omgeving", aldus een woordvoerder van het Rotterdamse projectbureau Geïntegreerd Veiligheidsbeleid.

Bron: De Telegraaf


Terug