Home Page

Icon   WAT DE POLITIEK KAN DOEN
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

In deze rubriek willen we concrete maatregelen aandragen die de regering of het parlement zou kunnen nemen om pesten tegen te gaan. De maatregelen liggen op het vlak van het professionaliseren van onder andere docenten, verplichte invoeringen van anti-pestbeleid op scholen, wetgeving ter versterking van de rechtspositie van het slachtoffer ten opzichte van de pester en de school en het monitoren van pesters ter voorkoming van later crimineel gedrag.

Concrete maatregelen

Scholing
  1. In de lerarenopleidingen moet er een verplicht vak komen dat de pestproblematiek, inclusief pesten van docenten onderling, behandelt.
  2. Elke docent, schoolbestuurder en onderwijsinspecteur moet een cursus volgen die de pestproblematiek behandelt.
Ondersteuning
  1. Elke school moet de beschikking hebben over een onafhankelijke vertrouwenspersoon/-arts.
  2. Elke docent moet, indien dit nodig is, betaald tijd kunnen besteden aan het oplossen van een specifiek pestprobleem.
Recht
  1. Scholieren (en docenten) moeten in extreme situaties de mogelijkheid krijgen om middelen aan te grijpen om wantoestanden op school te registreren. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan het legaliseren op dit punt van het maken van geluids- of beeldopnamen, die uitsluitend ten doel hebben om de directie van de school, vertrouwenspersoon/-arts en/of inspectie van het onderwijs over de betreffende wantoestanden te informeren en dienaangaande maatregelen te treffen. Uitdrukkelijk moet hierbij in de wet worden bepaald, dat deze handeling de privacy van de betrokken docent(en)/leerling(en) niet mag schaden c.q. benadelen.
  2. Pesten moet wettelijk gelijkgesteld worden met kindermishandeling en ongepaste seksuele handelingen, en als zodanig als misdrijf worden erkend.
  3. Pesten en maatregelen c.q. sancties tegen pesten en pesters moet in de statuten van de school worden opgenomen.
Criminaliteitspreventie
  1. Scholen moeten worden verplicht onderling gegevens uit te wisselen met betrekking tot pesters, zodat bij eventuele verandering van school, de pester vanaf het begin van zijn nieuwe start op de school kan worden opgevangen en begeleid.
  2. Bij zogeheten recidivisten moet verplichte behandeling worden verstrekt, waarbij gedacht kan worden aan het inschakelen van de schoolarts, Riagg etc.


Terug