Home Page

Icon

DISCLAIMER;
PRIVACY STATEMENT;
AUTEURSRECHT EN COPYRIGHT;
VERKLARING VAN ONAFHANKELIJKHEID
Icon E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

DISCLAIMER

De beheerders van www.pesten.net streven ernaar dat de beschikbaar gestelde informatie correct is en de beschikbaar gestelde communicatiekanalen naar behoren functioneren. Het is echter niet uitgesloten dat er sprake kan zijn van onvolledigheden, onjuistheden, of technische storingen. De beheerders behouden zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de aangeboden diensten te wijzigen, weigeren of zelfs geheel te staken. De beheerders van www.pesten.net zijn tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik of misbruik van de middels deze site beschikbaar gestelde informatie en communicatiekanalen. Tenslotte behouden de beheerders van www.pesten.net zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te wijzigen.


PRIVACY STATEMENT

Van elk bezoek op onze webpagina's worden door de server van het hostingbedrijf en enkele bezoekstatistiekbedrijven automatisch enkele technische gegevens, waaronder het IP-nummer en de domeinnaam, vastgelegd. Voor zover de beheerders van www.pesten.net de aldus verzamelde gegevens gebruiken, doen zij dit alleen om het bezoekgedrag op de site te analyseren, onder meer om de inhoud van de site hierop af te stemmen. Door de beheerders van www.pesten.net wordt op geen enkele wijze actie ondernomen om (niet-vrijwillig en/of niet-expliciet afgegeven) persoonlijke gegevens van de bezoeker van deze site te achterhalen. Deze site gebruikt geen cookies. Persoonlijke gegevens van personen die communiceren met deze site zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen zelf ter beschikking worden gesteld aan anderen dan de direct bij www.pesten.net betrokken personen.


AUTEURSRECHT EN COPYRIGHT

De inhoud van deze website is alleen bedoeld voor privégebruik. Het in welke vorm dan ook kopiëren, reproduceren, vermenigvuldigen en verspreiden van materiaal van deze website voor andere doeleinden dan persoonlijk, niet-commercieel gebruik is, tenzij anders aangegeven, slechts toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de beheerders van www.pesten.net. Voor niet-persoonlijk, al dan niet commercieel gebruik van materiaal dat deels of geheel van derden afkomstig is, kunnen de beheerders in geen enkel geval toestemming verlenen.


VERKLARING VAN ONAFHANKELIJKHEID

Deze website, www.pesten.net, is een onafhankelijk, particulier initiatief. De beheerders van deze site bepalen de vaste inhoud ervan geheel zelf en monitoren, zij het in beperkte mate, de aangeboden communicatiekanalen, zoals bijvoorbeeld het message board. Verder zijn zij niet aansprakelijk voor de inhoud van oproepen door diverse media voor het samenstellen van programma's met als strekking het pestprobleem. Tevens wordt nagestreefd om een neutrale positie in te nemen ten opzichte van andere partijen die actief zijn in de wereld van de bestrijding van pesten en de hulpverlening aan slachtoffers van pesten. De site heeft geen winstoogmerk, maar biedt onder bepaalde voorwaarden advertentieruimte en/of de mogelijkheid tot sponsoring van de website aan. Daar waar sprake is van advertentieberichten op de site zal dit duidelijk herkenbaar zijn, of expliciet aangegeven worden. De veelal verplicht opgenomen of automatisch weergegeven advertenties en links, zoals die onder meer voorkomen op het message board, moeten gezien worden als sponsoring in ruil voor het vrijelijk inzetten van de bewuste applicaties door de beheerders van deze site. Opbrengsten uit door de beheerders zelf aangebrachte advertenties zullen voor geen enkel ander doel worden ingezet dan het financieren van het beheer, de ontwikkeling en de promotie van deze site en de hiermee verbonden diensten. Geen enkele externe partij wordt toegestaan om in ruil voor geld of andere gunsten invloed op de inhoud van deze website of de daarbij behorende dienstverlening uit te oefenen.webmaster@pesten.net