Home Page

Icon    CURRICULUM VITAE DRS. BOB VAN DER MEER
Icon    E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Drs. Bob van der Meer (1942), -psycholoog NIP, is als onderwijskundig medewerker verbonden aan het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS)/Edukern in Utrecht. Het APS is een van de drie landelijke pedagogische centra in Nederland, die op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW), van scholen, ouderorganisaties en van besturen- en lerarenbonden onderwijsvernieuwing uitvoert.

Hij is auteur van artikelen en boeken over anderstalige leerlingen, emancipatie, geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik, leerlingbegeleiding, motivatie, pesten, probleemoplossen, schoolverzuim/spijbelen, seksuele intimidatie, vertrouwenspersonen en voortijdig schoolverlaten.

Hij leidde het project leerlingbegeleiding in het vbo, de cursus het kind als slachtoffer (kindermishandeling en seksueel misbruik), de cursus leerlingenbesprekingen en leerlingendossier en de cursus begeleiding van probleemleerlingen. Verder voerde hij, in opdracht van het Ministerie van OCenW, het emancipatieproject vbo en het eerste en tweede project vertrouwensgroep uit. Daarnaast initieerde hij het eerste Nederlandse onderzoek naar pesten op school; had zitting in de groep die de landelijke actie tegen kindermishandeling Over sommige geheimen moet je praten voorbereidde; maakte deel uit van de commissies die deze actie en het onderzoek naar de effecten ervan begeleidde; was lid van de begeleidingscommissie van de landelijke actie tegen seksueel geweld, getiteld Seks is natuurlijk, maar nooit vanzelfsprekend. Hij maakte deel uit van de begeleidingscommissies van de landelijke onderzoeken naar geweld in het voortgezet onderwijs en naar pesten in het basis- en voortgezet onderwijs; was betrokken bij de landelijke actie van de organisaties van ouders in het onderwijs en van de Sire-campagne tegen pesten; maakte deel uit van de Commissie Geweld van het Ministerie van OCenW; was één van de drie leden van de 'kerncommissie' die voor dit ministerie de campagne De veilige school uitvoerde; was als adviseur betrokken bij de NOT/Teleac-productie over tv-geweld en de invloed daarvan op kinderen en bij het tot stand komen van De Pesttest, uitgebracht door de landelijke organisaties van ouders in het onderwijs.

Publicaties
De zondebok in de klas.
Nijmegen: Berkhout, 1988, 5e druk.
ISBN 90 6310 009 4.
Dit boek is uitverkocht, maar nog wel te bestellen bij de auteur of te lenen bij de Openbare Bibliotheek.


Handleiding vertrouwensgroep kindermishandeling en seksueel misbruik.
Schiedam: Segers, 1990, 2e druk.
ISBN 90 70188 597.
Telefonisch of schriftelijk te bestellen bij de uitgever: Nieuwe Haven 71 C, 3116 AA Schiedam, 010-4260900.

Het zondebokfenomeen op school.
In: A. Collot d'Escury-Koenigs, T. Engelen-Snaterse & L. Tijhuis (red.), Gelukkig op school? Emotionele stoornissen en het functioneren op school. Lisse: Swets en Zeitlinger, 1991, pp 107-122.
ISBN 90 265 1218 X.

Machtsmisbruik op school.
Schiedam: Segers, 1993-1.
ISBN 90 70188 651.
Telefonisch of schriftelijk te bestellen bij de uitgever: Nieuwe Haven 71 C, 3116 AA Schiedam, 010-4260900.

Kinderen en pesten, wat volwassenen ervan moeten weten en eraan kunnen doen.
Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K-uitgevers;, 1993-2, 2e druk.
ISBN 90 215 2048.
Dit boek is (bijna) uitverkocht, maar nog wel bij de Openbare Biblitheek te lenen.

Pabo-module Pesten, een vorm van machtsmisbruik.
Den Bosch: KPC, 1993, 3e druk

Brochure, behorend bij de landelijke actie tegen pesten en uitgebracht door de landelijke organisaties van ouders in het onderwijs.
Almere: VOO; Driebergen: Ouders en Coo; Den Haag: LOBO; Den Haag: NKO, 1994, 2e druk. In de brochure wordt de vijfsporenaanpak van pesten aan de hand van concrete activiteiten uiteengezet en wordt informatie gegeven over het opzetten van een vertrouwenspersoon, het vaststellen van een klachtenprocedure en het samenstel-len van een klachtenprocedure.
Telefoonnummers:
- LOBO : 070-3850866
- NKO : 070-3282882
- Ouders en Coo: 0343-513434
- VOO : 036-5331500

Een vertrouwensgroep op iedere school.
Docentengids voortgezet onderwijs, 1995-1, 3, pp 1-11.

Attitudeverandering door middel van pestprojecten op school.
In: A. Collot d'Escury-Koenigs, T. Engelen-Snaterse & E. Mackaay-Cramer (red.), Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen: indicaties, effecten, knelpunten. Lisse: Swets en Zeit-linger, 1998, 2e druk, pp 263-274.
ISBN 90 265 1445 X.

Pesten bij kinderen, adviezen aan volwassenen.
Bilthoven: Ouders en Coo, 1996-1, 3e druk.
ISBN 90 75760 01 9
Dit boek is schriftelijk of telefonisch te bestellen bij Ouders en Coo, Postbus 125, 3970 AC Driebergen, 0343-513434.

Nationale Ouderavond tv-geweld.
Utrecht: Teleac/Not, 1996-2. Teleac/NOT maakte, op verzoek en met subsidie van de Ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Justitie en VWS, een pakket over het onderwerp Geweld op tv en de invloed daarvan op kinderen. Een onderdeel van dit pakket bestaat uit een mogelijke opzet van een ouderavond over dit onderwerp. Informatie over dit pakket is te krijgen via de Klantenservice, 0900-1344.

Cursuswijzer, een overzicht van cursussen ter aanpak en preventie van geweld op scholen.
Utrecht: Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, 1996-3. In het kader van de landelijke actie tegen geweld op school werd dit o verzicht, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, gemaakt en onder de titel Wegwijzer De Veilige School uitgebracht. Dit floppy-disk is te bestellen bij het APS, 030-2856766. Contactpersoon: Antonietta Olivieri.

Pesten op het werk.
Assen: Van Gorcum, 1997-1.
ISBN 90 232 3294 1.
Onderzoek in Zweden leverde op dat er binnen bedrijven 3.5% van de m edewerk(st)ers wordt gepest door collega's of leidinggevenden. Onderzoek in Duitsland toonde aan dat pesten door leerkrachten onderling drie keer meer plaatsvond en binnen de gezondheidszorg zeven keer meer. Als deze gegevens juist zijn, zou dit een van de redenen kunnen zijn waarom leerkrachten het pesten tussen leerlingen niet (willen) zien en dus ook niet aan willen pakken.

Pesten op school, lessuggesties voor leerkrachten.
Assen: Van Gorcum, 1997-2.
ISBN 90 232 3239 9.
In dit boek worden, na een korte theoretische verantwoording, lessuggesties gegeven voor leerkrachten van groep 1 tot en met gymnasium 6 om pesten op school structureel aan te pakken. Dit boek bleek noodzakelijk omdat allerlei organisaties lesmaterialen en pestkoffers maakten en niet benadrukten dat pesten niet via eenmalige projecten op te lossen is.

Documentaire Pijn die pesten heet
Deze documentaire, geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8 basis- en alle klassen voortgezet onderwijs en voor ouders en leerkrachten van het basis- en voortgezet onderwijs, geeft achtergrondinformatie over het verschijnsel en oplossingen.
Duur : 43 minuten
Bestelnummer: 601.101
Bestelwijze : Schriftelijk, onder vermelding van bestelnummer, te bestellen bij APS, Afdeling VODA, Postbus 854-75, 3508 AL Utrecht of telefonisch bij Antoniet-ta Olivieri, 030-2856766.

Ballet Pijn die pesten heet
Deze videoband bevat een integrale opname van een ballet over pesten, uitgevoerd door amateurdanseressen tussen de twaalf en negentien jaar. Het ballet werd bedacht em met de meisjes ingestudeerd door Joke de Backer, balletpedagoge.
Duur : 24 minuten
Bestelnummer: 601.102
Bestelwijze : Schriftelijk, onder vermelding van het bestelnummer, te bestellen bij APS, Afdeling VODA, Postbus 85475, 3508 AL Utrecht of telefonisch bij Antonietta Olivieri, 030-2856766.

Pesten op school, overzicht van artikelen
Dit boek bevat een aantal - gedurende een tijdsbestek van tien jaar - gepubliceerde artikelen over pesten. Niet alle artikelen werden echter opgenomen. Het selectiecriterium voor opname was: het artikel moest iets nieuws toevoegen aan (de) reeds bekende informatie.
Bestelnummer: 601.003
Bestelwijze : Schriftelijk, onder vermelding van het bestelnummer, te bestellen bij APS, Afdeling VODA, Postbus 85475, 3508 AL Utrecht of telefonisch bij Antonietta Olivieri, 030-2856766.

Pesten op school, overzicht van (voor)leesboeken
Een goede manier om leerlingen te attenderen op het verschijnsel pesten is: zelf voorlezen uit boeken over anders zijn, rood haar hebben, verhuizen, vriendjes of vriendinnetjes maken, pesten of hen hierover laten lezen en hier een spreekbeurt over te houden, een samenvatting te maken of een scriptie te schrijven. Om deze reden werd een overzicht gemaakt van (bijna) alle lees- en voorleesboeken over dit onderwerp. Omdat niet alle boeken meer leverbaar zijn, wordt een vermelding hierover opgenomen en wordt ook aangegeven of ze via de Openbare Bibliotheek (nog wel) verkrijgbaar zijn.
Bestelnummer: 601.004
Bestelwijze : Schriftelijk, onder vermelding van het bestelnummer, te bestellen bij APS, Afdeling VODA, Postbus 85475, 3508 AL Utrecht of telefonisch bij Antonietta Olivieri, 030-2856766.


Terug