Home Page

Icon   AFSPRAAK MET DE LEERKRACHT
Icon    E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Om het probleem bij de docent aan te kaarten, is het gemakkelijk om deze op te bellen, maar hier is ook een nadeel aan verbonden: de docent kan het gesprek gemakkelijk kort houden en u krijgt dan niet genoeg tijd om uitgebreid met de leerkracht over het probleem te praten. Een goede start is belangrijk en het is dan meestal ook beter om een persoonlijk gesprek met de docent aan te vragen. Deze kan op die manier een goede planning maken en zodoende op een behoorlijke manier tijd en ruimte vrijmaken voor het te voeren gesprek. Bereidt u zich zelf ook goed voor op het te voeren gesprek. Schrijf de punten op waarover u het met de leerkracht wilt hebben. Op het lijstje zouden de volgende punten kunnen staan:
  • zeggen dat mijn kind op school wordt gepest;
  • de namen van de pesters noemen;
  • heeft u als leerkracht gemerkt, dat mijn kind gepest wordt?
  • zo ja, wat heeft u er aan gedaan?
  • zo nee, wat gaat u er aan doen?
  • houdt u mijn kind en de pesters voorlopig in de gaten, om indien nodig opnieuw in te grijpen?
Maak gelijk een nieuwe afspraak, om de vorderingen te bespreken. Vraag ook regelmatig aan uw kind of het nog steeds op school wordt gepest. Druk het op het hart niets te verzwijgen als de pesterijen nog gewoon doorgaan. Doe dit laatste niet als een soort van drukmiddel, maar laat het voelen als een steun in de rug van het kind, mede omdat uw kind toch al bang genoeg is om opnieuw gepest te worden. Bij het eerstvolgende gesprek met de leerkracht kunnen de ervaringen van uw kind vergeleken worden met de observaties van de leerkracht. Als de leerkracht beweert er alles aan te hebben gedaan om het pesten te beëindigen en uw kind aangaf nog steeds gepest te worden, houdt dit de leerkracht dan voor. Als kind en leerkracht beiden te kennen geven dat het pesten opgehouden is, ga er dan vanuit dat het pesten op dat moment een halt is toegeroepen. Er zijn dan uiteraard geen verdere stappen nodig. Toch is het belangrijk om van tijd tot tijd over het reilen en zeilen op de school bij het kind te informeren. De mogelijkheid bestaat immers, dat de aandacht voor het pestprobleem bij de leerkracht verslapt en dat de pesters weer in hun oude patroon vervallen, met alle gevolgen van dien. Als het kind te kennen heeft gegeven dat het pesten niet is opgehouden, maar de docent het tegendeel beweert, moet deze te kennen worden gegeven, dat binnen een termijn van tenminste één week een einde aan de pesterijen moeten komen. Daarbij kunt u tevens aangeven dat als de leerkracht niet voldoende maatregelen neemt, u de zaak aan het hoofd van de school zult voorleggen. Het valt te overwegen om de besproken punten schriftelijk aan de leerkracht te bevestigen. Mocht blijken dat in de afgesproken periode te weinig vooruitgang wordt geboekt, maak dan een afspraak met het hoofd van de school. Kennelijk is de leerkracht niet genoeg gemotiveerd, neemt deze de zaak niet zo serieus, of is niet bij machte om het probleem op te lossen. Wees ervan bewust, dat aanhoudende pesterijen voor het kind een lijdensweg betekent. Er moet zo snel mogelijk een einde aan de ellende komen.


Terug