Home Page

Icon  FAQ
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Ouders

Waarom gaan kinderen pesten? Heb je daar als ouder invloed op? Wat is de invloed van de media?
De oorzaken van pesten kunnen te maken hebben met opvoeding, maar ook met niet-opvoedingsfactoren. En of meer van de volgende factoren spelen vaak een rol:
 • Weinig aandacht van hun ouders krijgen
 • Fysiek worden gestraft door hun ouders
 • Te weinig of verkeerd worden gecorrigeerd door ouders
 • Vroeger zelf zijn gepest
 • Gedrag van volwassen overnemen; zowel van ouders als van leerkrachten
 • Overmatige blootstelling aan agressieve films, video's of computerspelletjes


 • Kan ik door mijn kind goed op te voeden voorkomen dat het hetzij gepest wordt, hetzij zelf gaat pesten?
  Nee, er bestaat geen garantie dat een bepaalde manier van opvoeding de mogelijkheid uitsluit dat uw kind slachtoffer van pesten kan worden of zelf tot pesten overgaat. Natuurlijk is het altijd goed om uw kind aandacht te geven en goed met hem of haar in contact te blijven. Breng uw kind respect voor anderen en een oprecht gevoel van eigenwaarde bij. Zorg dat uw kind niet te veel afhankelijk is van de goedkeuring danwel afkeuring van anderen, of dat nou "de groep" betreft of individuele plaaggeesten. Leer uw kind dat het altijd zichzelf mag zijn en dat anderen dit ook mogen. Leer uw kind om te gaan met onzekerheden.

  Ik geef mijn kinderen wel eens het advies: "Als je gepest wordt, dan hier niet op reageren. Dan is voor de pester de lol er snel vanaf en is het pesten gauw voorbij." Is dat een goed advies?
  Dit advies kan soms effectief zijn in de situatie van uw kind, maar meestal heeft de pester zich al als een roofdier in zijn prooi vastgebeten, of verlegt de pester kan zijn aandacht naar anderen die het negeren minder goed beheersen. Beter is het dus als pesten in de kiem kan worden gesmoord en derhalve bij de eerste symptomen een reactie van de ouders beter op z'n plaats is.

  Welke actie moet je ondernemen t.o.v. de school als je er net bent achtergekomen dat je kind gepest wordt?
  Als uw kind u vertelt dat het gepest wordt, is het ten eerste zaak om dr te vragen aan uw kind: we pest je, wt doen ze en wr? U hebt dan een duidelijk beeld van welke kinderen wat doen en waar dat gebeurt. Neem daarna contact met bijvoorbeeld de leerkracht om de situatie te bespreken. Probeer de toezegging te krijgen dat er actie ondernomen wordt, o.a. voor alle betrokkenen duidelijke stellingname tegen pesten, dat de pester tot de orde geroepen wordt en ook hulp krijgt, en dat de situatie voorlopig blijvend aandacht krijgt.

  Ons kind wordt gepest op school. We hebben al overleg gevoerd met de leerkrachten. Ook hebben we al geprobeerd met de ouders van de pester in contact te komen, maar dit zet allemaal geen zoden aan de dijk. Wat moeten we doen?
  Maak een afspraak met het hoofd van de school en neem het hele probleem met hem of haar door. Als het gewenste resultaat uitblijft, vraag of de school beschikt over een onafhankelijk vertrouwenspersoon en maak daar een afspraak mee. Deze adviseert u welke stappen te ondernemen of onderneemt zelf actie. Een uiterste mogelijkheid is het inschakelen van de inspecteur van het onderwijs.

  Wat is een klachtencommissie?
  Als pestgedrag door een school niet afdoende wordt aangepakt, dan kan de ouder een klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van onder andere machtsmisbruik, pesten, geweld, agressie, seksuele intimidatie, vooroordelen en discriminatie, en uit deskundigen op juridisch gebied. De commissie hoort kla-ger en aangeklaagde en brengt uiteindelijk advies uit aan het schoolbestuur. Belangrijk: Vanaf 1 augustus 1998 zijn de scholen wettelijk verplicht om aangesloten te zijn bij deze klachtencommissie.

  Heeft het zin om bij de politie aangifte te doen van pesten?
  Dit hangt af van de vorm van pesten. In het geval van toegebracht aantoonbaar lichamelijk letsel is het zondermeer aan te raden om aangifte te doen. Dit geldt eveneens voor bepaalde vormen van stalking. Ook bij seksuele intimidatie adviseren wij om aangifte te doen.

  Hoe stel je je op tegen pesters als bij de pester thuis de normen en waarden heel anders liggen? In de praktijk levert het weinig of geen resultaat op om met de ouders van de pesters te praten. Dit neemt niet weg dat een poging om een gesprek hierover opgang te brengen kan worden ondernomen. Een gesprek met de leerkracht of directie van de school heeft over het algemeen meer resultaat.

  Is het wel of niet verstandig om een kind dat wordt gepest op een an-dere school te plaatsen?
  Als alle andere mogelijkheden zoals hiervoor omschreven niets hebben opgeleverd en het kind slachtoffer van pesten blijft, dan is dit het beste alternatief. Wel adviseren wij om bij de nieuwe school navraag te doen over het door hen gevoerde beleid op het gebied van pesten en geweld en dat aan de hand van documenten te bewijzen.

  Hoe krijg je als ouder je gepeste kind zover dat zij zichzelf wel mooi en intelligent vindt en niet dom en lelijk zoals de klas zei?
  Dit is een heel wezenlijke vraag waar niet even kort een antwoord op kan worden gegeven. Het herwinnen van het zelfvertrouwen is een proces dat veel tijd kost en dat concrete, actieve inspanning vereist van uw kind. Heel in het kort komt het erop neer dat uw kind met goede begeleiding (door u, een professionele hulpverlener en/of door zich er zelf in te verdiepen) een proces van bewustwording en zelfoverwinning moet ondergaan. Kernpunten hierin vormen dat uw kind "zichzelf beter leert kennen", nieuwe betekenisvolle vriendschappen sluit, beter leert omgaan met andermans oordeel en afleiding zoekt in dingen die plezier en zelfvertrouwen geven.

  Hoe kan pesten nou eigenlijk tegengegaan worden?
  In het kort werkt de vijfsporenaanpak het beste:
  1. Hulp aan het slachtoffer
  2. Hulp aan de pester
  3. Het verstrekken van informatie aan leerkrachten
  4. Het verstrekken van informatie aan ouders
  5. Het verstrekken van informatie aan het kind

  6. Over deze punten bestaat uitgebreide lectuur en is te vinden in de openbare bibliotheek of te bestellen bij ouder/kind belangenorganisaties zoals vermeld op onze website.
  Mijn kind wordt gepest door zijn leerkracht. Door gesprek met de betreffende docent hierover werd het nog erger. Hoe los je dit op?
  Een nieuw gesprek met de leerkracht heeft waarschijnlijk weinig zin; een afspraak met het hoofd van de school of rector om dit probleem te bespreken levert meestal meer op. Blijft resultaat toch uit dan dient de onafhankelijke vertrouwenspersoon of klachtencommissie ingeschakeld te worden. In het uiterste geval dient de inspecteur van het onderwijs over de handelwijze van de docent te worden genformeerd.

  Leerkrachten

  Is er aan te geven welke kinderen een groter risico lopen om gepest te worden?
  In principe loopt elk kind een kans gepest te worden, maar sommige kinderen lopen toch een grotere kans. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen die:
  • "Anders" zijn, oftewel afwijken van de door de groep vastgestelde norm. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met kleding, ras, lichaamsbouw, regionale herkomst, manier van praten, intelligentie, mate van (on)zekerheid, of seksuele geaardheid.
  • Gevoelig zijn. Pesters weten vaak zelf geen raad met hun gevoelens en reageren dit af op zij die een overvloed hebben aan datgene waar zij zelf bang voor zijn: gevoel. Gevoeligheid is een regelrechte bedreiging voor het ego van de pester.
  • In andere situaties zondebok geweest zijn. Kinderen die voortdurend gepest zijn en op een andere school worden geplaatst, verraden zich vaak door hun lichaamstaal. Deze taal wordt door notoire pesters opgemerkt en uitgebuit.
  Het is de taak van de leerkracht om een wakend oog te hebben voor wie in de groep als zondebok is uitverkoren en om tijdig in te grijpen zodat de zaak niet escaleert.


  Is het een goede aanpak om de pester te proberen te laten zien, voelen en begrijpen wat deze aanricht?
  Door het opvoeren van een rollenspel, waarbij de pester in de positie van slachtoffer wordt geplaatst kunnen soms goede resultaten worden geboekt.

  Waar in het land worden bijeenkomsten gehouden over het handelen als school en het maken van een actieplan om pesten tegen te gaan?
  Incidenteel worden door ouder/kind organisaties bijeenkomsten gehouden om informatie over de pestproblematiek te verschaffen. En van de weinige instanties in ons land die zich bezighoudt met het ontwikkelen van specifieke actieplannen tegen onder andere pesten en geweld is het APS (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) in Utrecht, tel 030-2856766.

  Is het acceptabel als op een middelbare school enerzijds de onderbouwcordinator op de hoogte is van pestgedrag, maar er anderzijds een bewust beleid is om ouders van een pester er niet bij te betrekken of op de hoogte te stellen van het feit dat hun zoon of dochter een pester is.
  Volgens de brochure die de landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs naar buiten hebben gebracht is deze strategie toelaatbaar. Pas wanneer deze hulp niet toereikend is gebleken, worden de ouders van de pester alsnog hierover op de hoogte gesteld. Vanzelfsprekend staat het scholen altijd vrij de ouders van de pester eerder te informeren dan in genoemde brochure aangeraden wordt.

  Hoe mobiliseer je een leerkracht of schoolteam tot de aan-pak van pesten? Wat kan je, naast het volgen van een sociale vaardigheden-training doen als de leerkracht of het hele schoolteam het af laten weten?
  Het ontwikkelen door de school van een goed beleidsplan waarin iedereen zich kan vinden is de basis van het slagen van de aanpak van het pestprobleem. Daarnaast kan een workshop over pesten de gevoelens van een pestslachtoffer op een adequate manier op de docent overbrengen waardoor deze in de toekomst meer begrip voor het slachtoffer kan opbrengen.

  (Ex-)slachtoffers

  Ik ben vroeger gepest en heb er behoefte aan om daar met anderen over te schrijven of te praten. Hoe pak ik dat aan?
  In contact komen met andere (ex-)slachtoffers kan op verschillende manieren. Op deze site kan dat via de chatbox, het message board, of door je op een lijst te laten zetten zodat wij iemand voor je kunnen zoeken om mee in contact te treden. Veelal gaat dit via e-mail. Alles gaat natuurlijk anoniem, tenzij je zelf uitdrukkelijk anders verkiest.

  Ik ben vroeger gepest en om weer zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde terug te krijgen ben ik op zoek naar een soort van training. Waar kan ik zoiets krijgen?
  Het gebrek aan goede hulpverlening is typerend voor de pestproblematiek: de wereld van de hulpverlening is hier nog lang niet goed genoeg op ingespeeld. Ga er sowieso vanuit dat het tijd en inspanning kost om je zelfvertrouwen terug te winnen. Sommige deskundigen op het gebied van pesten adviseren over het algemeen deel te nemen aan een verdedigingssport zoals judo. In vrijwel elke gemeente in ons land vind je tegenwoordig wel een vereniging waar je deze sport kunt beoefenen. Mocht je het liever zoeken bij praatgroepen, probeer dan eens om met onze chatbox eens om in contact te komen met een lotgenoot.

  Pesten speelt zich ook af tussen leerkrachten onderling, en daarnaast is er ook nog zoiets als kindermishandeling. Dat behandelen jullie allemaal niet; is dat niet een beetje beperkt?
  Pesten tussen leerkrachten onderling valt in feite onder pesten op het werk. Hoewel wij in de toekomst hieraan meer aandacht willen besteden, beperken wij ons voorlopig nog tot pesten op school. Ook al voelen wij ons sterk verbonden met slachtoffers van kindermishandeling (door ouders/volwassenen), valt dit buiten het aandachtsveld waar we ons op willen richten. Hiervoor moeten wij de bezoeker doorverwijzen naar een vertrouwensarts of de raad van de kinderbescherming.

  Op jullie site wordt erg de nadruk gelegd op de misdadigheid van de dader. Valt het slachtoffer ook niet iets te verwijten?
  Iemand zonder enige aanleiding fysiek of psychisch leed aandoen is een aantasting van de mensenrechten, de mensrechten van die specifieke persoon. Niemand vraagt erom slachtoffer van een misdrijf te worden; vrouwen vragen er bijvoorbeeld ook niet om verkracht te worden; je hebt gewoon het recht om te zijn wie je bent en moeten dat respecteren. Met het de schuld te geven aan slachtoffers maak je het jezelf wel heel erg makkelijk, maar een dergelijke stellingname lost geen problemen op en doet ook geen recht aan hoe de zaken werkelijk in elkaar steken.

  Is die hele pestproblematiek nou echt wel zo ernstig?
  Als u er geen probleem mee heeft dat pestslachtoffers systematisch tot op het bot vernederd worden, als het volgens u door de beugel kan dat jonge mensen verlamd van angst naar school moeten gaan, en als het u niet zoveel uitmaakt dat veel mensen een groot deel van hun leven zo ernstig gebukt gaan onder de desastreuze psychische gevolgen dat ze er soms voor kiezen om uit het leven te stappen, dan zou er inderdaad sprake kunnen zijn van een niet zo ernstige situatie en valt deze website eigenlijk te vergelijken met de sensatiepers. De vraag zou kunnen worden gesteld: waarom deze site?

  In de Scandinavische landen is het nodige onderzoek gedaan naar pesten. Is er een wezenlijk verschil tussen de Noord- en de Zuid-Europese landen op het gebied van de pestproblematiek?
  Er is geen wezenlijk verschil tussen de Noord- en de Zuid-Europese landen ten aanzien van pesten. Een probleem is wel dat verschillende landen, zoals Itali, Spanje, Portugal en Frankrijk het woord pesten niet kennen. In deze landen wordt het omschreven of aangeduid met het woord geweld. Wat daarentegen vooral opvalt is dat de uitingsvormen, de onderzoeksgegevens en de gevolgen voor slachtoffers juist veel overeenstemming vertonen.

  Wat doet de overheid om pesten tegen te gaan?
  De overheid doet weinig tot niets om pesten aan te pakken. Van specifieke wetgeving is geen sprake. Veel informatieve producten die erop gericht zijn om scholen te attenderen op het bestaan en bestrijdingsmethodes van pesten zijn gemaakt zonder enige overheidssubsidie, maar op initiatief en voor rekening van particulieren danwel particuliere organisaties.

  Ik wil mijn scriptie wijden aan het fenomeen pesten. De boeken van Bob van der Meer zijn op zich verhelderend, maar wat ik zoek is wat ik als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige specifiek kan doen aan het probleem pesten. Het werk van mij en mijn collega's behandelaren is nog voornamelijk gericht op de klachten; minder of niet op de oorzaken.
  Naar de gevolgen van pesten bij kinderen is (nog) geen onderzoek gedaan; ook niet naar de gevolgen op latere leeftijd. Wel zijn er de onderzoeksresultaten van Leyman naar de gevolgen van pesten bij volwassenen (pesten op het werk, mobbing of psychoterreur). De gevolgen zijn vergelijkbaar met mensen die een kaping, seksueel misbruik of een overval hebben meegemaakt. Pesten tussen kinderen kan worden vergeleken met kindermishandeling.


  Terug