Home Page

Icon  OMGAAN MET DE SCHOOL EN ANDERE INSTANTIES
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Wees assertief
Met andere woorden: doe iets, en wees niet bang voor een afwijzende reactie van de school. Een school zal in veel gevallen ontkenning uitdragen van het probleem. Een afwijzende houding van de school is niet het gevolg van uw houding, maar betekent een fout van de school zelf. Het personeel op een school wordt ook van úw belastinggeld betaald en het is de plicht van de school daar een goede dienst voor te verlenen. Opkomen voor je kind is een recht. Met het gebruik maken van dat recht is niets mis, integendeel.

Wees duidelijk

Informeer de school of andere partij altijd schriftelijk. Dit voorkomst achteraf veel problemen, zoals ontkenning door de school van het tijdig op de hoogte brengen van een pestprobleem.. Stel duidelijk waar het probleem om gaat, dat u er geen genoegen mee neemt en dat u wil dat er aan een concrete oplossing gewerkt gaat worden. Verstuur post altijd aangetekend.

Houd het hoofd koel

U heeft het recht om uw verhaal te doen en een oplossing te eisen. Maar dat wil nog niet zeggen dat anderen in uw verhaal geïnteresseerd zijn en doen wat er gedaan moet worden. Hoge verwachtingen kunnen uitmonden in grote teleurstellingen. Juist omdat het slachtoffer verder gebukt gaat onder verdere mishandeling of de kans herhaling daarvan, is elke dag uitstel er één te veel. Maar met boos worden tergt u voornamelijk uzelf, en minstens zo erg: u kunt op die manier de school ongewild een argument in handen geven om u niet meer serieus te nemen doordat u als onredelijk, onbeheerst of zelfs agressief beschouwd kunt gaan worden. Bedenk dat u in vele gevallen sowieso als "lastig" wordt gezien. Woede kan een manier zijn om de school wakker te schudden, maar de nodige voorzichtigheid is dan wel geboden. Behandel de school met respect, dan heeft u een iets betere kans om ook zelf met respect behandeld te worden. Dit houdt niet in, dat van u een neerbuigende houding wordt verwacht, u mag u zelf best als gelijkwaardig met de school beschouwen. Immers u heeft uw kind op de school geplaatst met het oogmerk om "veilig" onderwijs te volgen. De school kan vergeleken worden met een dienstverlenend bedrijf. In het uw geval is men in het verlenen van diensten ten opzichte van u en uw kind kennelijk tekortgeschoten en dat dient doormiddel van overleg en maatregelen opgelost worden.

Stel termijnen

Laat de school weten binnen hoeveel tijd u een reactie wilt hebben en binnen hoeveel tijd u een oplossing of bepaalde maatregelen verwacht. Stel ook voor uzelf vast wanneer u overgaat tot een volgende stap als één en ander uitblijft. Stel de school tijdig van uw voornemens op de hoogte, ook al verwacht u daarop weinig of geen reactie van de school.

Houdt steeds de volgende stap achter de hand

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, en als de ene weg geblokkeerd wordt, dan is het prettig om meteen te weten welke andere wegen u kunt gaan nemen. Het spaart frustratie en kostbare tijd. Zorg dat u een goed overzicht hebt van de alternatieven. Gebruik deze alternatieven niet als dreigement naar bijvoorbeeld de school toe. Laat ze, zoals eerder gezegd, op een zakelijke manier weten dat u zich helaas tot een bepaald alternatief gedwongen ziet als de gewenste reacties en/of maatregelen uitblijven, maar dat u hoopt dat dat niet nodig zal zijn.

Zet door

Scholen, inspectieorganen, hulpinstellingen en overheden zullen het vaak heel lastig vinden dat u voor uw rechten opkomt. Ze kunnen gebruik maken van allerlei onredelijke argumenten en bureaucratische vertragingsacties om u te ontmoedigen. Besef dat dit tactiek kan zijn en dat u recht heeft op een normale, redelijke en menselijke behandeling. Als u het opgeeft doet u precies wat hen goed uitkomt. Alleen als u doorzet maakt u kans voor uzelf en uw kind te bereiken wat u wilt. Ook kunt u op die manier de weg banen voor andere ouders en slachtoffers. Zet door, maar zoals gezegd: houd het hoofd koel. Dat maakt de procedure gemakkelijker en effectiever.

Laat u zich niet ompraten

U komt op voor uw kind omdat pesten een ernstige zaak is. Pesten is niet normaal, hoort er niet bij en is zeker niet gezond; het is soms zelfs dodelijk. Scholen en instellingen kunnen er baat bij hebben om de problemen te bagatelliseren, maar iemand die beseft wat pesten inhoudt zal dit nooit doen. Kijkt u niet op tegen de "autoriteit" of "deskundigheid" van bijvoorbeeld de docent en de schoolleiding. Beschouw daarentegen uzelf, uw kind en andere slachtoffers en ex-slachtoffers van pesten als de deskundige.

Laat u zich niet omkopen

Scholen kunnen op het idee komen dat het makkelijker is u om te kopen, dan om iets aan de problemen te doen. Maar een "schadevergoeding" in de vorm van geld of een computer is geen oplossing van het door pesten veroorzaakte leed. Bovendien werkt u op deze manier passief mee aan het in stand houden van het pestprobleem op de school, omdat echte maatregelen uitblijven.

Documenteer wat er gebeurt

Leg een map aan met daarin voorzien van datum onder andere welke brieven u verstuurd heeft, welke brieven u ontvangen heeft, wat de inhoud van bepaalde telefoongesprekken was, wat uw kind heeft ondervonden enzovoorts. Een documentatie maakt voor uzelf duidelijker hoe lang één en ander al speelt en kan voorkomen dat bijvoorbeeld de school dingen kan verdraaien. Als u dat tenminste wilt kunt u uw documentatie ook gebruiken om op het Internet, bijvoorbeeld deze of uw eigen website, gedeeltelijk de nodige zaken te publiceren.

Vraag hulp bij uw actie

Als u denkt zelf niet in staat te zijn om de school op een deugdelijke wijze schriftelijk te informeren, benader uw vakbond, wetswinkel, rechtsbijstandassuradeur, of een van de hulpinstanties die in het pestprobleem zijn gespecialiseerd. Zij kunnen u zonder meer verder op weg helpen, en mogelijk bijstaan.

Zoek de publiciteit

Schroom niet om bij extreme gevallen de publiciteit te zoeken. Dit kan door het inschakelen van onder meer de pers. Veel dagbladen beschikken over gespecialiseerde journalisten, die aandacht aan uw gevecht met de school kunnen en willen besteden. U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om via deze site met uw verhaal naar buiten te komen. Een school is weinig gecharmeerd van negatieve publicaties en zal zich waarschijnlijk nog eens goed achter de oren krabben als ze zien dat u er serieus werk van maakt.


Terug