Home Page

Icon   MOGELIJKE REDENEN WAAROM EEN SCHOOL NIETS DOET
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Ongevoeligheid; de docenten en de schoolleiding zien de ernst van het probleem niet in. Ze beseffen niet dat gepest worden verschrikkelijk is en wat er precies aan de hand is. Ze beschouwen het hele proces als behorende bij het "volwassen" worden.. Ze staan er ook niet open voor en willen het gewoon niet geloven. Vaak wordt het "afvalsysteem" gehanteerd. De leerlingen die weinig of geen begeleiding nodig hebben krijgen extra aandacht, terwijl de "probleemgevallen", die deze extra aandacht nodig hebben, dit niet krijgen.

Onwetendheid;
de docenten en de schoolleiding weten niet wat ze er tegen moeten doen. Ze weten niet welke maatregelen ze concreet moeten nemen om de pester een halt toe te roepen en doen daarom maar niets.

Overbelasting;
de docenten en de schoolleiding voelen zich overbelast en wil en/of kan geen extra moeilijkheden op de schouders nemen. De gevoelde overbelasting kan terecht zijn, maar het kan ook een kwestie van verkeerd gestelde prioriteiten zijn. Overbelasting kan ook als excuus aangevoerd worden om zich niet te hoeven verdiepen in een oplossing voor pestproblemen.

Aanzien en inkomsten;
de docenten en de schoolleiding zijn bang voor het verlies van aanzien en dus verlies van leerlingen. Ze vrezen dat erkenning van het pestprobleem gelijk staat met het toegeven dat de school gefaald heeft en het buitenhangen van de vuile was. Ze zijn zich er terdege van bewust dat er een probleem speelt, maar kiezen uit vrees voor schade aan het directe eigenbelang de weg van ontkenning.

Ordeproblemen;
docenten zijn bang dat terecht of onterecht blijkt dat deze geen orde kunnen houden in de klas. Mogelijk hebben ze dit tot nu toe voor hun collega's en de schoolleiding verborgen kunnen houden. Maar door het aan de kaak stellen van pesten kan dit alsnog aan het daglicht komen. Dit kan voor de betroffen docent nogal wat schaamte met zich mee brengen. Het kiezen van de sterkste partij is dan ook een voorzienbaar gevolg.

Angst;
docenten zijn bang dat zij zelf gepest zullen gaan worden. Zolang er een leerling slachtoffer is, is hij het in ieder geval zelf niet. De gepeste leerling helpen kan door pesters en meelopers opgevat worden als partij kiezen tegen hen. Zoals bij "ordeproblemen" omschreven geldt ook hier, dat de docent liever de eenvoudige weg kiest en derhalve de kant van de sterkste partij verkiest.

Interne spanningen;
er zijn spanningen of zelfs pesterijen tussen docenten onderling die welke gezamenlijke aanpak van wat dan ook op de school onmogelijk maken, vooral als het om pesten gaat. Lees hierover meer in het verhaal van een onderwijzeres uit Vlaanderen op deze website.


Terug