Home Page

Icon   STAPPENPLAN
Icon   E-mail: hulp@pesten.net

onafhankelijke website www.pesten.net

Aanschrijven van het bestuur van de school en/of wethouder van het onderwijs
Met een brief aan het bestuur van de school en wellicht ook de wethouder van het onderwijs van de gemeente waaronder de school valt, kunt u hen volledig op de hoogte stellen van uw klachten. Op zich kan een wethouder alleen iets doen als het om een openbare school gaat, maar het op de hoogte houden van de wethouder als het om dit soort zaken gaat kan sowieso nooit kwaad. Voeg zo mogelijk kopieŽn bij van (eventuele gespreksverslagen en) de gevoerde correspondentie tussen u, de leerkracht en het hoofd van de school. Vraag daarbij of ze bij de behandeling van deze zaak haast willen maken in verband met de onveilige situatie waarin uw kind zich bevindt. Ook hier geldt dat u er vooral niet klakkeloos vanuit moet gaan dat er doeltreffend zal worden ingegrepen. In veel gevallen zijn de tegenargumenten van de school, of deze nou redelijk zijn of niet, doorslaggevend. De kans is groot dat ze u naderhand vertellen dat de school niets te verwijten valt, omdat deze de nodige maatregelen heeft getroffen. In extreme gevallen is het ook raadzaam om de huisarts en schoolarts te informeren over de problemen van uw kind op school. Bedenk wel dat de schoolarts in een positie zit waarin deze ook weinig of geen invloed op de school kan uitoefenen om de situatie voor uw kind op school te verbeteren. U zou eventueel de schoolarts kunnen verzoeken om contact met het hoofd van de school op te nemen om zich over de zaak te laten informeren. Op deze manier onderstreept u nog eens extra de belangrijkheid om snel in te grijpen om zodoende het probleem tot de gewenste oplossing te brengen. Ook al zou u niet tot deze stap overgaan, dan is het toch verstandig om de schoolarts in te lichten, omdat uw kind het pesten wellicht niet langer kan verwerken en mogelijk wegens ziekte de lessen zal moeten verzuimen. De schoolarts is eigenlijk een soort gast van de school. Het kan voorkomen dat de school zich bijvoorbeeld bedreigd voelt door het optreden van de arts. Mogelijk gevolg kan dan zijn dat diezelfde arts de volgende keer niet meer welkom is; de school zou om een andere schoolarts kunnen vragen. U kunt er niet klakkeloos van uitgaan dat de arts helemaal onafhankelijk van de school is. Houd er rekening mee dat de schoolarts het zich vaak niet zomaar kan permitteren om dingen te doen die de school in het harnas kunnen jagen. Zoals gezegd zal uw brief aan het schoolbestuur en/of de wethouder in veel gevallen weinig opleveren. Als u de strijd tegen de mishandeling van uw kind wilt voortzetten, dan is de volgende stap het inschakelen van de inspecteur van het onderwijs. Naam en adresgegevens van het bestuur kunt u gewoonlijk vinden in het informatieboekje dat u doorgaans aan het begin van elk schooljaar krijgt. De naam en adresgegevens van de wethouder van het onderwijs kunt u opvragen bij de afdeling onderwijs van de gemeente (bijvoorbeeld via het telefoonnummer van het gemeentehuis in telefoonboek of gemeentegids.

Aanschrijven inspecteur van het onderwijs
Als het, zoals hierboven beschreven, inderdaad zover komt dat het overleg tussen u en het bestuur van de school stukloopt, breng dan de inspecteur van de hele situatie schriftelijk op de hoogte. Het adres van de betreffende inspecteur kunt u wederom opvragen bij de afdeling onderwijs van de gemeente. Dit adres staat in de meeste gevallen ook vermeld in het infoboekje van de school. Verder hebben wij op de site een compleet overzicht van de adressen van alle onderwijsinspecteurs in Nederland die u via de volgende link kunt bereiken.
Adressenlijst Inspectie van het onderwijs Verzoek de inspecteur om uw klachten nader te onderzoeken en of deze een bemiddelende rol wil spelen. Stuur ook nu weer alle kopieŽn van gevoerde correspondentie mee. Waarschijnlijk zal de inspectie reageren door het vertrouwen uit te spreken dat het geschil tussen de ouder(s) en de school op een correcte wijze zal worden opgelost. Met andere woorden: de inspecteur onderneemt in dat geval geen stappen en gaat er van uit dat het conflict tussen u en de school op eigen kracht zal worden opgelost. Er gebeurt in dat geval dus gewoon helemaal niks. U als ouder zal dan opnieuw in actie moeten komen. Schrijf opnieuw een brief aan de inspecteur waarin u stelt dat van een correcte oplossing van het probleem tot op dat moment geen sprake is geweest en u geen redenen heeft om een oplossing te verwachten. Doe middels deze tweede brief opnieuw het verzoek aan de inspecteur om de zaak in onderzoek te nemen en in het belang van het kind te bemiddelen in het conflict; het gaat er nog altijd om dat het geterroriseerd worden van uw kind nu eindelijk eens ophoudt. Het vervelende is alleen dat dit soort onderzoeken en bemiddelingspogingen meestal heel veel tijd in beslag nemen. Als u meer wilt weten over de onderwijsinspectie en hoe u ermee contact kunt opnemen, ga dan direct naar de Internetsite van deze instantie. Het adres luidt: www.owinsp.nl Houd er rekening mee dat het kind het niet meer op kan opbrengen om op de betreffende school te blijven. Het alternatief is dan het kind op een andere school in te schrijven.

Inschrijven van het kind op een andere school
Vaak duurt het ingrijpen door de school of de betrokken instanties gewoon veel te lang en is het vertrouwen in de school inmiddels verdwenen. Ga dan op zoek naar een andere school voor uw kind. Informeer eventueel van tevoren welke school een goede naam op het gebied van de pestbestrijding heeft. Ook bij dit zoeken van een nieuwe school kunnen veel problemen ontstaan, omdat de oude school wettelijk verplicht is om informatie over het kind aan de nieuwe school te verstrekken. In dit stadium zijn de verhoudingen tussen u de school echter meestal grondig verpest. Dat kan de school aanzetten tot een rancuneuze opstelling. Zodoende kan de nieuwe school afgeschrikt worden, met als mogelijk gevolg dat het kind niet toegelaten wordt. De praktijk heeft uitgewezen dat scholen zich meer dan eens zo opstellen, zodat het kind nergens heen kan. Als het kind door de onhoudbare situatie inmiddels door de ouders van de oude school is gehaald vallen ouders en kind tussen de wal en het schip. Het kind krijgt dan namelijk geen onderwijs meer, maar het is wel leerplichtig. De feitelijke veroorzaker van het leed, te weten de oude school, hoeft zich geen zorgen te maken, deze kan zich naderhand altijd verschuilen achter het feit, dat de stap om het kind van school te nemen een beslissing van de ouders is geweest en hun derhalve geen verwijt valt te maken. Immers zij hebben er bij de ouders niet op aangedrongen om het kind van de school te verwijderen, dat is een beslissing van de ouders zelf geweest. Hierdoor worden de ouders dus in een situatie gemanoeuvreerd, waarbij zij als de feitelijke verantwoordelijken worden bestempeld voor het ontbreken van de mogelijkheid om het kind onderwijs te laten volgen.

Tijdig inschakelen van de leerplichtambtenaar
Uit het vorige deel valt op te maken dat het van school nemen van het kind mogelijk negatieve gevolgen met zich meebrengt. Het is dan ook aan te raden om alvorens het kind van school te nemen, tijdig de leerplichtambtenaar van de situatie op de hoogte te brengen. Hij is immers mede verantwoordelijk voor het zoeken van een passende school voor het kind. In het geval dat de nieuwe scholen weigeren, is hij de aangewezen persoon om ervoor te zorgen dat het kind toch geplaatst wordt. Stuur de leerplichtambtenaar een brief en zet hierin de situatie kort uiteen: dit kan u veel narigheid besparen. De naam en het adres van de leerplichtambtenaar is te vinden in het telefoonboek onder het hoofd "gemeentelijke instellingen".

Alternatieven

Juridisch
Overweeg juridische stappen tegen de in gebreke blijvende school te ondernemen. Schakel bijvoorbeeld een bureau voor rechtshulp in, of een rechtsbijstandassuradeur. Bij veel advocatenkantoren in Nederland kunt u terecht voor een gratis consult. Hiervoor maakt u met het kantoor een afspraak en zij trekken hiervoor een uur uit. Binnen dat uur wordt de zaak bestudeerd en wordt u verteld wat zij voor u kunnen doen. Houd er wel rekening mee dat de Nederlandse wetgeving niet of nauwelijks voorziet in zaken als hierboven omschreven. Verwacht van deze weg daarom weinig resultaat.

Nationale Ombudsman
Als de inspecteur van het onderwijs of de leerplichtambtenaar in gebreke blijft, kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. Dit heeft echter alleen zin als de gemeente waarin de betreffende ambtenaar werkzaam is, bij de Nationale Ombudsman is aangesloten. Een klacht tegen bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar wordt niet eens in behandeling genomen als de gemeente niet bij de Nationale Ombudsman is aangesloten. Als u meer wilt weten over de Nationale Ombudsman en hoe u ermee contact kunt opnemen, ga dan naar de website van de Nationale Ombudsman. Het adres luidt:
www.ombudsman

Minister of Staatssecretaris
De minister of staatssecretaris van onderwijs kan ook op de hoogte gesteld worden van de hele situatie. Formuleer de klachten kort en duidelijk. Lange brieven werken vaak storend, met het risico dat een deel van uw grieven tegen de school niet of nauwelijks onder de aandacht komen. Ook in het geval van het aanschrijven van de minister of staatssecretaris geldt, dat over het algemeen de zaak wordt teruggespeeld naar de onderwijsinspecteur. Verwacht dus niet dat het ministerie rechtstreeks ingrijpt en verwacht dus ook niet op korte termijn een oplossing. De ambtelijke molens draaien nu eenmaal langzaam. Het enige dat wellicht wordt bereikt, is dat van de kant van de onderwijsinspectie het onderzoek van uw klachten wordt versneld. Het adres van het ministerie van onderwijs luidt:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Postbus 25000
2700 LZ ZOETERMEER


Media
Tenslotte kan worden overwogen om een beroep op de media te doen. Breng dus, als u dat nodig en verstandig lijkt, de hele gang van zaken in de publiciteit. Ga in dat geval zeer voorzichtig te werk. Schaadt het belang van het kind zeer beslist niet. Realiseert u zich dat het in de publiciteit brengen van het verhaal zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben. Een negatief gevolg kan zijn dat de buurt waarin u woont niet op de hoogte was van uw pestgeval en het naar buiten komen met deze zaak verkeert opvat. Mensen in uw buurt kunnen zich (onterecht) schuldig voelen zich tegen het kind of het hele gezin gaan keren. Ook kan het kind op de nieuwe school met pesterijen te maken krijgen, omdat meestal alleen de leerkrachten van het verleden op de hoogte zijn en de leerlingen niet. Een positieve uitwerking zou kunnen zijn dat de buurt en ook de leerlingen op school het dapper vinden dat het kind er voor uit durft te komen gepest te zijn en hem/haar als een soort van held behandelen en mogelijk daardoor andere gevallen van pesten aan het licht komen. Let er ook op met welk medium u in zee gaat. De meeste kranten hebben een journalist die op het gebied van het onderwijs de nodige ervaring heeft en weet om te gaan met de situatie. Televisie is op zich een uitstekend middel, maar minder anoniem dan bijvoorbeeld een krant en dit brengt dus ook de nodige reacties met zich mee. Het is onvoorstelbaar om te weten hoeveel reacties personen die op de tv zijn geweest kunnen ontvangen. Doe geen beroep op sensatie gerichte programma's, omdat de kans groot is dat ze meer schade toebrengen dan goed doen.

Noot:
Per 1 augustus 1998 is de onafhankelijke vertrouwenscommissie voor het onderwijs in het leven geroepen. Elke school heeft zo'n commissie waaraan de klachten van de ouders kunnen worden voorgelegd. Deze commissie onderzoekt de zaak en doet uitspraak of de klacht al dan niet terecht is. In het geval dat de klacht gegrond wordt verklaard, zijn uiteraard de hierboven geschetste stappen onder "Als de school niks doet" niet nodig. In de gevallen waarin de uitspraak anders mocht uitvallen, kan overwogen worden om de stappen alsnog uit te voeren. (Dit onderdeel is nog in bewerking).


Terug